Algemene Voorwaarden SPB Legal B.V.

 1. SPB Legal B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Velp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76042707 (“SPB Legal”).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en op alle dienstverlening door of namens SPB Legal.
 3. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle opdrachten worden door SPB Legal beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan SPB Legal verbonden persoon zal worden uitgevoerd. Onder een aan SPB Legal verbonden persoon wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, de bestuurders, de partners en de aandeelhouders van SPB Legal.
 4. Iedere aansprakelijkheid van SPB Legal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van SPB Legal komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in de vorige zin bedoelde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door SPB Legal in de desbetreffende opdracht in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 25.000,=.
 5. SPB Legal is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, die niet aan SPB Legal verbonden zijn. Zij zal daarbij zoveel mogelijk van te voren overleg hebben met de opdrachtgever. SPB Legal neemt in ieder geval bij de keuze van de in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht. SPB Legal zal in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten die door deze derde partij onverhoopt mochten worden gemaakt. Door SPB Legal een opdracht te geven, verleent de opdrachtgever aan SPB Legal de bevoegdheid om namens de opdrachtgever beperking van de aansprakelijkheid door een niet aan SPB Legal verbonden persoon te aanvaarden.
 6. De uitvoering van de aan SPB Legal verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 7. Indien de opdrachtgever de door SPB Legal gegeven (schriftelijke) adviezen, opgestelde stukken en/of de inhoud van andere diensten aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens SPB Legal gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPB Legal niet gerechtigd van de verstrekte informatie gebruik te maken. Indien de toestemming wordt gegeven, is de derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 8. Bij het geven van een opdracht aan SPB Legal aanvaardt de opdrachtgever dat SPB Legal gerechtigd is haar tarieven van tijd tot tijd te wijzigen, en dat de gewijzigde prijs ook van toepassing zal zijn op lopende opdrachten.
 9. SPB Legal declareert in beginsel per maand, waarbij een betalingstermijn geldt van dertig (30) dagen.
 10. SPB Legal is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. SPB Legal is gerechtigd het door de opdrachtgever betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.
 11. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval heeft SPB Legal aanspraak op betaling door de opdrachtgever van wettelijke rente en op vergoeding door de opdrachtgever van incassokosten. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft SPB Legal bovendien het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen.
 12. Niet alleen SPB Legal, maar ook iedere (in het verleden) aan SPB Legal verbonden persoon, of rechtsopvolger onder algemene titel, kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 13. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en SPB Legal is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 14. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en SPB Legal, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Arnhem, onverminderd de bevoegdheid van SPB Legal om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Velp, september 2019